Terug naar Overzicht

Zelfevaluatiekader samen opleiden!

Het ZelfEvaluatieKader (ZEK) is een instrument om de kwaliteit van samen opleiden in beeld te brengen, te ontwikkelen, te monitoren en te borgen. Het is gebaseerd op zeven samenhangende componenten, gericht op het doel en de opbrengst van een werkplekleeromgeving. Het ZEK wordt gebruikt door onze opleidingsscholen zodat er in de praktijk krachtige werkplekleeromgevingen ontstaan om aanstaande leraren samen op te leiden.

Voor een partnerschap (een samenwerkingsverband waar één of meer scholen en één of meer lerarenopleidingen aanstaande leraren samen opleiden in de beroepscontext op de werkplek) blijkt het ZEK een adequaat instrument te zijn om in beeld te brengen hoe ver de individuele opleidingsscholen maar ook het partnerschap als geheel staan in hun ontwikkeling van samen opleiden van aanstaande leraren en inductie van startende leraren.

Reeds vanaf 2006 is het ZEK als kwaliteitsinstrument voortdurend in ontwikkeling geweest. Het is afgelopen jaar gereviseerd door collega’s van Driestar Educatief, Hogeschool de Kempel, samen met collega’s uit het werkveld. De aanleiding tot de revisie waren onder meer de ontwikkeling van het Landelijk KwaliteitsKader (LKK) dat bestaat uit vier waarborgen. Een vergelijkend onderzoek naar de overeenkomsten tussen de zeven componenten van het ZEK en de vier waarborgen van het LKK wees uit dat deze sterk overeenkwamen.

 

Wij willen schoolopleiders, directeuren en stuurgroepleden nogmaals hartelijk danken voor alle input die we hebben mogen ontvangen. Hierdoor hebben we het ZEK grondig kunnen reviseren . Vanuit alle onderzoeksbevindingen zijn de gezamenlijke wensen voor 2021-2022 dat het gereviseerde ZEK:

 

  • gebruiksvriendelijk en digitaal (online) is
  • herkenbare indicatoren bevat
  • taalgebruik bevat dat is afgestemd op de doelgroep
  • de 7 componenten beknopt omschrijft
  • het borgen van de kwaliteit van samen opleiden verduidelijkt
  • zicht biedt op de ontwikkeling binnen de drie ontwikkelstadia
  • woorden aan de kwaliteit geeft
  • een relatie toont met de vier waarborgen van het LKK

 

Dit studiejaar gaan we in co-creatie een online Zelfevaluatiekader samen opleiden ontwikkelen om onze gezamenlijke wensen in vervulling te laten gaan. Opnieuw een uitgelezen kans om de krachten van het Opleidingsnetwerk Samen Opleiden en van SAM te bundelen!

 

Peter Ruit en William Meuleman, Driestar Educatief Gouda en Opleidingsschool Samen in Ontwikkeling

Jeannette Geldens en Herman L. Popeijus, Hogeschool de Kempel Helmond en Opleidingsnetwerk Samen Opleiden